ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:30ގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ
ބުދަ , 07 އޭޕްރިލް 2021 | 12:38

ރަމަޟާންމަހު ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލްއިން ހިދުމަތްދޭނީ އާދިއްތަދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތިދުވަހަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށްކަމަށެވެ. އެހެން މަސްތަކާއި ހިލާފަށް ބީއެމްއެލްއިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތައް މަދުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ހާމަކުރެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ބްރާންޗް އަދި ސާރވިސް ސެންޓަރ ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12:00 ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަލަންޑަރުގައި ބުނެފައިވަނީ 13 އެޕްރީލްވާ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ސާބިތު ކުރުން ބޭއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.