އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ރެކޯޑުތަކެއް މުގުރާލައި، ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުންގެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ 11 ވަނަ ސީޒަން، ޓީމު ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ ސްޓެލްކޯގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އެ ޓީމުން ވަނީ މި މުބާރާތުގެ 11 އަހަރުގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަސް ބާނައިފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ޓީމަކީ ވެސް ޓީމު ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުންނެވެ. ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުންގެ ޓީމުގައި ކޯޗާއި މެނޭޖަރު ފިޔަވައި ދެން ހިމެނެނީ ހުސް އަންހެނުންނެވެ. އެޓީމުގައި ޖުމުލަ 12…

ބީއެމްއެލްގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަގާމަށް ބިޝްވަޖިތު މަޒުމްދާރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ބިޝްވަޖިތު އަކީ އިންޓާނަލް އޮޑިޓިން، ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް…

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރަން ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް…