ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ މައުރަޒެއް އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 14 އިން 15 އަށް މިމައުރަޒު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ "ރިވެލި ތަރި" މައުރަޒު ގެ ނަމުގަ އެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މައުރަޒަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނާއި، ކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ ހުނަރާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން އާންމުކޮށް، މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބާރުވެރިކޮށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ މައުރަޒެއް ކަމަށެވެ. މައުުރަޒުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ…

ރިޕޯޓް

މަރިޔާދު

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި