އަޅުގަނޑު ބޮލުގައި ދޮގު އަޅުވަން އުޅެ އުޅެ، އެޅުވޭ ގޮތެއް ނުވޭ: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެކި ފަހަރު މަތިން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު އިލްޒާމްތައް އަޅުވައި، އަބުރު ކަތިލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެކަން ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމުގެ އިތުރަށް ތަަރައްގީ އާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް…

ރިޕޯޓް

މަރިޔާދު

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި