ބަސް ޑްރައިވަރުން ގޮތުގައި ތަމްރީން ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީގެ ހުނަވަރު ޕްރޮގާރާމްގެ ދަށުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ބަސް ޑްރައިވަރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ބަސް ޑްރައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ B1 ނުވަތަ B2 ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ އޮންލައިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 2022…

ރިޕޯޓް

މަރިޔާދު

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި