އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ބުއްދިވެރިޔާ

އެއް ސަހަރެއްގައި ދިރިއުޅުނު ވަރަށް ބުއްދިވެރި މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ވަރަށް މޮޅު މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދު…