މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ތަނެއްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އަދި 25 މިސްކިތެއްގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނެ

ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ ޢީދުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ތަނެއްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އަދި 25 މިސްކިތެއްގައި އީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރަމުން އަންނަ އިރު މި އަހަރު ވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލެ އިން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމާއި ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑާއި ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަދި ހުޅުމާލެ 2 ގެ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މިނިސްޓްރީން…