ފުލުހުންގެ އަތުގައި ހުރި 7000އެއްހާ ރުފިޔާގެ ވެރިން ހޯދަނީ

އެކި ފަހަރު މަތިން، މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައިފައިވާ 7،400 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ވެރިން ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި، ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައީ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ފައިސާގެ…